WYDANIE ONLINE

W tekście, krok po kroku, przedstawione są czynności, które powinno wykonać się, modernizując instalację: od oceny stanu istniejącego, przez przygotowanie dokumentacji, do odbioru wykonanych robót. Autor opisuje również wymogi, które muszą spełniać, według obecnych przepisów, wymieniane elementy instalacji.

czytaj więcej »

W tekście przedstawiono zmiany w Prawie budowlanym, pokazując, co zmieniło się w przepisach, szczególnie dotyczących budowy domu jednorodzinnego i instalacji elektrycznych.

czytaj więcej »

W tekście autor przedstawia zasadę działania systemu EIB/KNX, opisuje tworzące go elementy i sposób ich współpracy. Prezentuje rozwiązania, które wykorzystywane są do komunikacji w systemie, szerzej omawiając stosowanie do przesyłania sygnałów oddzielnego obwodu (TP) – najczęściej dziś używane.

czytaj więcej »

W tekście przedstawione są pochodzące z przepisów i norm informacje o tym, jak powinny być wykonane połączenia wyrównawcze, w jakich miejscach i z jakich materiałów.

czytaj więcej »

W artykule przedstawiony jest wpływ temperatury pożaru na rezystancje przewodów elektrycznych. Omówione są możliwe do wykorzystania w obwodach zasilających urządzenia funkcjonujące w czasie pożaru sposoby ochrony przeciwporażeniowej zgodne z wymaganiami polskich norm. Wykazana jest też nieskuteczność stosowania w tych obwodach wyłączników różnicowoprądowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel