WYDANIE ONLINE

Każda instalacja elektryczna po wykonaniu, remoncie lub przebudowie, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana sprawdzeniu, a następnie komisyjnemu odbiorowi. Z artykułu dowiemy się o przepisach obligujących do kontroli instalacji elektrycznych, poznamy zakres czynności sprawdzających oraz skład komisji, która przeprowadza odbiory instalacji elektrycznych.

czytaj więcej »

W pierwszej części artykułu poznaliśmy akty normatywne związane ze stacjonarnym oświetleniem, różne systemy oświetlania ze wskazaniem zalet poszczególnych z nich, a także założenia i wymagania stawiane przez projekt SOWA.Z drugiej części dowiemy się o oprawach oświetleniowych stosowanych do oświetlenia ulicznego, popularnych energooszczędnych źródłach światła, a także metodach wykonywania pomiarów oświetlenia dróg. Poznamy również metody przeprowadzania pomiarów oświetlenia ulicznego wg obowiązujących przepisów i interpretację ich wyników.

czytaj więcej »

Zwiększone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), jakie obserwujemy w ostatnich latach, spowodowane jest ratyfikacją protokołu z Kioto oraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zarówno wspomniany protokół, jak i polityka UE w zakresie ochrony środowiska zobowiązują nasz kraj do ograniczenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, które w znacznych ilościach emitowane są przez tradycyjne elektrownie węglowe.W  artykule przedstawiono ogólną charakterystykę odnawialnych źródeł energii oraz proces ich przyłączania do sieci elektroenergetycznej.

czytaj więcej »

wiper-pixel