WYDANIE ONLINE

W połowie ub.r. ukazało się polskie wydanie PN-EN 62305-2:2012 – Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem. Na podstawie wskazówek tej normy projektant ocenia, czy dany obiekt należy chronić za pomocą instalacji odgromowej i ustala jej klasę.W aktualizacji 109 opisaliśmy zmiany, jakie nastąpiły w Normie w stosunku do jej edycji z 2008 roku. W tym tekście porównujemy wyniki obliczeń wykonanych według obu edycji Normy. Jak wykazuje autor tekstu, wykonanie analizy ryzyka według drugiej edycji Normy może prowadzić do wyboru mniej restrykcyjnych środków ochrony.

czytaj więcej »

Pomieszczenia w budynkach takich jak teatry, kina, domy kultury, sale widowiskowe, a także cyrki muszą być wyposażone w urządzenia oświetleniowe o parametrach spełniających specyficzne potrzeby.W tekście zestawione są m.in. wymagania wobec oświetlenia tych wnętrz opracowane przez autora na podstawie danych zawartych w tablicach normy PN-EN 12464-1:2012. Przedstawiono także przykłady rozwiązań.

czytaj więcej »

Dielektryczny sprzęt ochronny użytkowany podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych powinien być odpowiedniej jakości i musi być okresowo poddawany oględzinom i próbom wytrzymałości elektrycznej.W tekście przedstawiono terminy badań sprzętu dielektrycznego, zasady jego eksploatacji oraz metody badań.

czytaj więcej »

Od aktualizacji 119 „Instalacji elektrycznych w praktyce” drukujemy teksty zawierające porady na temat projektowania i wykonania instalacji elektrycznych w strefach potencjalnie zagrożonych wybuchem. W tym tekście dotyczą one instalowania urządzeń Ex„e” i EX„i”.Materiał jest przedstawiony w formie pytań i odpowiedzi. Umożliwia to szybkie znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności uważnego czytania większych partii tekstu. Aby ułatwić Czytelnikom złożenie całej publikacji z części, które są umieszczane w poszczególnych aktualizacjach, zachowano ciągłość numeracji rozdziałów, pytań i odnośników do bibliografii.

czytaj więcej »

W listopadzie 2018 roku została wydana po polsku norma PN-EN 61534-1:2011 zawierająca wymagania dla szynoprzewodów jedno- i trójfazowych do 480 V i 63 A mocowanych na ścianach i stropach pomieszczeń.W poprzednich dwóch aktualizacjach opisaliśmy najważniejsze definicje użyte w normie, klasyfikacje systemów szynoprzewodów, ich oznakowanie i konstrukcje. W tym tekście przedstawiamy najważniejsze zapisy dotyczące ochrony przeciwporażeniowej oraz zacisków i elementów łączących przewodzących prąd.

czytaj więcej »

wiper-pixel