WYDANIE ONLINE

Rejony krzyżowania się ruchu pieszego i rowerowego z ruchem pojazdów stanowią miejsca stwarzające szczególne zagrożenie. Dlatego tak ważne jest ich oznakowanie, ale także prawidłowe oświetlenie. W przepisach sprawa oświetlenia tych newralgicznych punktów została pominięta. Pomocą dla projektantów są jednak Polskie Normy.W tekście przedstawiono wynikające z norm zalecenia dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Wskazano na istotne parametry. Podano przykłady rozwiązań oraz rady naukowców dotyczące zmian barwy światła i natężenia oświetlenia w płaszczyźnie poziomej.

czytaj więcej »

Pomiary za pomocą przenośnego analizatora sieci wykonuje się w celu oceny jakości energii elektrycznej przez porównanie wielkości pomierzonych z wartościami dopuszczalnymi w obowiązujących przepisach. Służa także zdiagnozowaniu przyczyny nieprawidłowej pracy różnego rodzaju urządzeń i systemów.W tekście przedstawiono przykładowy przebieg napięcia, a także wykresy średnich wartości napięcia i częstotliwości zarejestrowanych podczas pomiarów, przeprowadzonych za pomocą przenośnego analizatora sieci w obiekcie handlowym. Szczegółowo omówiono także poszczególne podpunkty przykładowego raportu z pomiarów parametrów służących ocenie jakości energii elektrycznej.

czytaj więcej »

Przyszłością w energetyce miejskiej są inteligentne sieci rozdzielcze (ang. SMART GRID) umożliwiające optymalne zarządzanie rozsyłem energii. Jako elementy systemu muszą być stosowane m.in. odpowiednio przystosowane stacje transformatorowe.W tekście opisano założenia, które ma realizować inteligentna sieć rozdzielcza. Przedstawiono cechy stacji transformatorowej przeznczone do pracy w inteligentnych sieciach, a także przykładowe wyposażenia takiej trafostacji.

czytaj więcej »

Monter elektryk podczas swej pracy jest narażony na zagrożenia związane z warunkami, które panują na terenie prowadzonych robót. Jest to możliwość porażenia prądem elektrycznym w przypadku wystąpienia uszkodzeń, ale również co do popełnienia błędu lub nawet nieuwagi. Ponadto w warunkach panujących na budowie można ulec udarowi mechanicznemu.W tekście opisano powody zwiększonego zagrożenia porażeniem elektrycznym na terenie budowy oraz działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka. Przedstawiono także przyczyny możliwego udaru mechanicznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel