WYDANIE ONLINE

Zróżnicowanie przestrzeni, w których poruszają się piesi, wymaga, by przy projektowaniu oświetlenia w takich miejscach uwzględniać wymagania zawarte w różnych przepisach i normach.

czytaj więcej »

Dla projektantów instalacji i inwestorów zmiany w rozporządzeniu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” są ważne, bo wprowadzają nowe wymogi, do których trzeba będzie dostosować projekty. To oznacza również wzrost kosztów inwestycji. Stąd szeroka dyskusja nad przygotowywanymi obecnie zmianami. Prace nad nowelizacją rozporządzenia od kilku miesięcy prowadzi Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki we współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

czytaj więcej »

Zastosowanie nieodpowiednich przewodów stwarza groźbę pożaru, a także zmniejsza trwałość instalacji. Dlatego wybór odpowiednich przewodów jest bardzo ważny.

czytaj więcej »

Domofony i wideodomofony pełnią funkcję systemów kontroli dostępu, gdyż pozwalają na weryfikację osób wpuszczanych do budynku. Nowe funkcjonalności dodawane do tych rozwiązań – np. związane z monitoringiem – jeszcze bardziej podnoszą poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

czytaj więcej »

Obowiązujące od 2002 roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obliguje do montażu w wielostanowiskowych garażach podziemnych systemów detekcji tlenku węgla, sterujących pracą wentylacji bytowej. Nowelizacja rozporządzenia w 2009 roku narzuciła obowiązek stosowania systemów detekcji propan-butanu w tych obiektach, w których dopuszcza się wjazd samochodów z instalacją gazową LPG.

czytaj więcej »

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe są często stosowane w sieciach miejskich i przemysłowych. Brak jednak polskiej normy określającej zasady projektowania i wykonania takich linii. Lukę tę wypełnia norma N SEP-E-004, zaktualizowana w tym roku. Z przyczyn formalnych nie może ona być przywoływana w przepisach państwowych, ale można ją traktować jako źródło wiedzy technicznej, zgodnie z którą – według art. 5 ustawy Prawo Budowlane – powinno się projektować i budować.

czytaj więcej »

wiper-pixel