WYDANIE ONLINE

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich norm.

czytaj więcej »

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z ustawy Prawo budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Niezbędne jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom. Mają one polegać na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia. Jednym z elementów podlegających okresowym kontrolom jest urządzenie piorunochronne.

czytaj więcej »

Brak wystarczającej wiedzy o technikach zabezpieczeń, a także dość ograniczony budżet przeznaczony na ochronę obiektów skutkuje stawianiem mało precyzyjnych wymagań jeszcze w fazie ustalania warunków dla planowania systemów ochrony. Zdarza się również, że wstępne ustalenia dotyczące zabezpieczeń od razu obarczone są błędami.

czytaj więcej »

Elektrownie wiatrowe zaczynają stanowić nieodłączny element krajobrazu, także w Polsce, i to niezależnie od długości czy szerokości geograficznej. Najkorzystniejsze warunki dla energetyki wiatrowej występują na północy Polski, gdzie widoczne są nowe farmy wiatrowe. Sprzyjają temu stale malejące koszty siłowni wiatrowych, a także uproszczenie procedur prawnych związanych z ich wdrożeniem i eksploatacją.

czytaj więcej »

wiper-pixel