83

Planowanie ochrony: analiza zagrożeń, wymogi rozporządzeń i norm

W aktualizacji 81 „Instalacji elektrycznych w praktyce” przedstawiono poszczególne elementy tworzące system ochrony i porady dotyczące stosowania tych elementów. W tej aktualizacji prezentujemy wskazówki dotyczące planowania ochrony wynikające z literatury fachowej, norm i rozporządzeń.W tekście omówiono metody określania poziomu bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące ochrony obiektów specjalnych, a także przedstawiono porady dla inwestorów zamawiających system ochrony.

Oświetlenie dynamiczne

W tekście przedstawiono wpływ zmian światła na aktywność człowieka i w konsekwencji na jego wydajność. Opisano zasadę działania oświetlenia dynamicznego stosowanego np. w obiektach biurowych.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego według PN-HD 60364-4-42

W tekście przedstawiono najważniejsze zapisy normy. Między innymi zmiany, jakie wprowadziła ona w stosunku do poprzednich unormowań. Omówiono zalecenia normy dotyczące środków stosowanych dla ochrony przed pożarami i poparzeniami, które mogą zostać spowodowane przez przewody i urządzenia elektryczne.

82

Zalecenia Polskich Norm dotyczące uziomów fundamentowych

W tekście przedstawione są zalecenia norm dotyczące materiałów stosowanych na uziomy. Zaprezentowane są także zasady wykonywania połączeń prętów zbrojeniowych stanowiących elementy uziomu fundamentowego oraz przyłączania zbrojenia fundamentu do przewodów uziemiających.

Układy kompensacji mocy biernej w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

Z tytułu ponadnormatywnego poboru mocy biernej odbiorcom końcowym energii elektrycznej – głównie przedsiębiorstwom – naliczane są dodatkowe opłaty, często dotkliwe kary umowne. By ich uniknąć, stosuje się różnego rodzaju układy kompensacji mocy biernej.

81

Rozdzielnice stosowane na terenie budowy

W tekście są przedstawione przepisy oraz normy zawierające wymagania wobec rozdzielnic stosowanych na placach budów. Szczególnie wynikające z normy PN-EN 61439-4:2013-06. Przedstawione zostały także praktyczne rozwiązania stosowane w tych urządzeniach.

Planowanie systemu ochrony: jak określać zagrożenia i dobrać odpowiednie środki zabezpieczające

Ochrona obiektu to nie tylko alarm sygnalizujący np. włamanie. System ochrony składa się ze środków ochrony technicznej (zabezpieczenia mechaniczne, budowlane i elektroniczne) oraz ochrony fizycznej, prawnej i organizacyjnej.Tekst przedstawia poszczególne elementy tworzące system ochrony. Podane są w nim praktyczne porady dotyczące stosowania tych elementów. Zawiera informacje o aktualnych normach dotyczących omawianych rozwiązań technicznych.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: standby także kosztuje

W tekście są przedstawione przykłady zużywania energii elektrycznej przez urządzenia niewykonujące pracy, ale pozostawione na biegu jałowym lub w stanie gotowości.

80

Rozdzielnice w budynkach przemysłowych

W tekście zaprezentowane są informacje o normach zawierających wymagania wobec tych urządzeń, wskazówki dotyczące doboru urządzeń do warunków środowiskowych oraz przykłady rozwiązań.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: przewody ochronne

W tekście przedstawiono ważniejsze postanowienia zawarte w obu wersjach normy. Opisano także różnice występujące pomiędzy edycjami z lat 2010 i 2011.

79

Rozdzielnice w budynkach mieszkalnych i biurowych

W tekście przedstawione są informacje, jakie przepisy i Polskie Normy dotyczą rozdzielnic, najważniejsze wymagania zawarte w normach, schematy rozdziału energii w budynkach mieszkalnych i biurowych. Zaprezentowane są także przykłady rozwiązań.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: sposoby układania przewodów elektrycznych w budynkach mieszkalnych i biurowych

W tekście zostały opisane zasady układania przewodów, wynikające zarówno z przepisów, jak i normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Wymagania i zalecenia te dotyczą m.in. miejsc układania przewodów, sposobu wykonania instalacji, liczby i rozmieszczenia gniazd wtyczkowych.

78

Zalecenia wynikające z normy PN-HD 60364-7-740:2009 o tymczasowych instalacjach

W tekście przedstawiamy w skondensowany sposób podstawowe wymagania wynikające z tej normy dotyczące: zasilania, ochrony przed porażeniem, dopuszczalnych zabezpieczeń tymczasowych instalacji.

Prawa i obowiązki kierownika budowy/robót

W tekście przedstawiono wynikające z aktów prawnych obowiązki kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych. Dotyczące m.in. odbioru instalacji, rezygnacji z funkcji czy przerwania prac budowlanych.

77

Modułowość w rozwiązaniach służących poprawie jakości energii elektrycznej i ciągłości jej dostaw

Pojęcie „modułowości” jest bardzo szerokie i coraz częściej pojawia się w opisie zarówno pojedynczych urządzeń, jak i całych systemów. Także tych służących poprawie jakości i zapewnieniu ciągłości dostaw energii elektrycznej. Nie zawsze jednak marketingowe obietnice prostej i taniej rozbudowy „modułowych” rozwiązań są prawdziwe.Tekst wyjaśnia, czym tak naprawdę jest modułowość. Przedstawiono w nim przykłady różnego rodzaju modułowych rozwiązań z zakresu poprawy jakości i zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Zmiany w załączniku E normy PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”)

W tym wydaniu omawiamy zmiany w załączniku E normy. Zawiera on wytyczne dotyczące projektowania, wykonania, konserwacji i sprawdzania urządzeń piorunochronnych.

Rola projektanta elektryka w procesie budowlanym

W tekście autor omawia, kto – według obecnych przepisów – ma prawo do projektowania i jakie są jego uprawnienia. Przedstawia fazy projektowania – i podaje wskazówki, czym w każdej z nich powinien zajmować się elektryk.

76

Zmiany w załączniku D normy PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”)

W tekście podano informacje o nowych zapisach w załączniku D oraz – co ważne – przeniesieniu niektórych wymagań do innych części normy.

Sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych

W tekście został przedstawiony protokół ze sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych do odbiorników (opraw oświetleniowych, gniazd, urządzeń) przeprowadzony przez pomiar napięcia dotykowego. Dokument ten to kolejny z serii protokołów ze sprawdzeń instalacji elektrycznych, które prezentujemy od listopada 2015 roku.

PN-HD 60364-5-56 – porównanie edycji z lat 1999 i 2010

W tekście porównano zapisy zawarte w obu tych dokumentach. Wskazano na nowe wymogi pojawiające się w normie wydanej w 2013 r.

75

Sprawdzanie skuteczności dodatkowych ochronnych połączeń wyrównawczych

W tej aktualizacji przedstawiony jest protokół ze sprawdzenia skuteczności dodatkowych (miejscowych) ochronnych połączeń wyrównawczych.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: korytka kablowe

W tekście przedstawiono zasady doboru korytek kablowych. Omówiono m.in. przykład korzystania z wykresu obciążeń korytka kablowego. Opisano także elementy trasy, a także sposób mocowania korytek.

74

Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach z wielkiej płyty

W tekście omówiono obowiązki administratorów budynków dotyczące utrzymania i modernizacji instalacji elektrycznych, a także zakresy oraz sposoby unowocześnienia instalacji w budynkach z wielkiej płyty wynikające z przepisów i norm.

Zmiany w normie PN-EN 62305-3:2011 („odgromowej”)

Trzecia część normy IEC 62305 dotyczy ochrony rozpatrywanego obiektu oraz jego otoczenia od szkód fizycznych i od porażenia istot żywych napięciami dotykowymi i krokowymi, wywołanymi uderzeniem pioruna. Jest to podstawowy arkusz dla projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych. W grudniu 2015 roku PKN opublikował polską wersję językową PN-EN 62305-3:2011.W tekście zaprezentowano zmiany, jakie zostały wprowadzone w normie w stosunku do jej edycji z 2006 roku. Przedstawiono także odniesienia do innych arkuszy normy oraz zwrócono uwagę na niedokładności, które pojawiły się w polskim tłumaczeniu.

Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych

W tej aktualizacji opisano metody sprawdzania działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych. Przedstawiono wzór protokołu z tego badania, a także przykład wypełnionego dokumentu.

73

Warunki przyłączania do sieci: docelowe i na potrzeby budowy

W artykule zaprezentowano sposób załatwiania formalności związanych z przyłączeniem obiektu do sieci na przykładzie procedur jednego z operatorów. Przedstawione zostały również warunki przyłączania do sieci odbiorców energii elektrycznej, głównie należących do grup taryfowej G (gospodarstwa domowe).

Szynoprzewody w instalacjach elektrycznych

W tekście omówiono szynoprzewody dużych mocy, stanowiące swego rodzaju przedłużenie szyn rozdzielczych w podstacjach transformatorowych, przedstawione zostały także stosowane rozwiązania szynoprzewodów średnich mocy i małej mocy.

Protokoły odbioru końcowego

Od listopada 2015 roku przedstawiamy w aktualizacjach „Instalacji elektrycznych w praktyce” wzory i przygotowanie protokołów ze sprawdzeń instalacji elektrycznych. Omówione były już protokoły ze sprawdzań kabla elektroenergetycznego do 1 kV, kabli sygnalizacyjnych, rozdzielnicy, przewodów odpływowych z rozdzielnicy, sprawdzania uzwojeń silników, sprawdzania aparatów, urządzeń obwodów pomocniczych oraz sprawdzania instalacji odgromowej.W tej aktualizacji przedstawiony jest wzór protokołu końcowego z protokołem głównym ze sprawdzeń odbiorczych lub okresowych instalacji elektrycznych znajdujących się w obiekcie.

72

Sprawdzanie instalacji odgromowej

W tym tekście znajdą Państwo informacje o sprawdzaniu instalacji odgromowej. Dotyczą one kontroli podczas instalacji urządzenia piorunochronnego, jak i podczas jego eksploatacji.

Rozdzielnice nN – wybrane postanowienia normy PN-EN 61439-1:2011

W tekście zaprezentowano postanowienia normy wybrane pod kątem potrzeb elektroinstalatorów i użytkowników rozdzielnic. Między innymi wymagania dotyczące oznaczeń i dokumentacji, która powinna być dostarczona odbiorcy urządzenia.

71

Protokoły ze sprawdzania uzwojeń silników oraz aparatów, urządzeń obwodów pomocniczych, obwodów pomocniczych

W tekście obok wzorów protokołów znajdą Państwo także informacje o sposobie wykonywania pomiarów i wymagania z normy PN-E-04700:1998.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: oświetlenie miejsc pracy na terenie budowy – urządzenia przenośne

W tekście przedstawiono przepisy bhp i zalecenia z norm dotyczące oświetlenia placu budowy. Pokazano także przykłady dobrych, ale i złych rozwiązań przenośnych opraw oświetleniowych dostępnych na rynku.

70

Protokół ze sprawdzania przewodów odpływowych z rozdzielnicy z komentarzem

Omawiany protokół dotyczy sprawdzania, czy pomierzona rezystancja izolacji przewodów (np. YDY, LY, DY, ADY), które są przyłączone (odpływy – 1- i 3-fazowe) do rozdzielnicy (tablicy rozdzielczej) jest zgodna z wymaganą minimalną wartością rezystancji izolacji podaną w normie PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: narzędzia z napędem elektrycznym

W tekście opisane są zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami zasilanymi napięciem 230 V: wiertarkami i pilarkami tarczowymi. Przedstawione są przykłady urządzeń, którymi najczęściej posługują się elektroinstalatorzy.