56

Wykonywanie pomiarów oświetlenia w myśl przepisów

Pomiary oświetlenia należy przeprowadzać podczas odbiorów nowych lub zmodernizowanych instalacji oświetleniowych. Badania te należy powtarzać co 5 lat, zaleca się jednak krótszy, dwuletni odstęp czasu między sprawdzeniami.

Wybrane przepisy dotyczące OZE wprowadzone przez „Mały trójpak energetyczny”

Ustawa, zwana potocznie „Małym trójpakiem energetycznym”, wprowadziła wiele zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii. Nowe przepisy zmniejszają formalności związane z inwestowaniem w mikro- i małe instalacje OZE, ale kontrowersje budzi certyfikacja wykonawców tych robót.

55

Przegląd norm dla linii napowietrznych

Postęp techniczny i dostosowywanie polskich norm do dokumentów międzynarodowych powodują, że obowiązujące u nas normy dotyczące napowietrznych linii elektroenergetycznych zmieniały się dość często. Na dodatek w niektórych przypadkach warto sięgać do dokumentów teoretycznie już nieobowiązujących.

Proponowane zmiany w „Warunkach technicznych”, cz. 3

Dla projektantów instalacji i inwestorów zmiany w rozporządzeniu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” są ważne, bo wprowadzają nowe wymogi, do których trzeba będzie dostosować projekty. To oznacza również wzrost kosztów inwestycji. Stąd szeroka dyskusja nad przygotowywanymi obecnie zmianami. Prace nad nowelizacją rozporządzenia od kilku miesięcy prowadzi Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki we współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Oszczędzanie energii – wprowadzenie

Prawo budowlane w art. 5 narzuca takie projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych, które stanowią wyposażenie budynków, żeby efektywnie wykorzystywały energię. Jej oszczędzanie jest więc nie tylko nakazem zdroworozsądkowo-ekonomicznym, ekologicznym, ale także prawnym. W cyklu artykułów poświęconym temu tematowi omówimy sposoby obliczania opłacalności wymiany urządzeń na bardziej oszczędne i inwestowania w nowe proekologiczne technologie.

54

Zasady projektowania i eksploatacji systemów detekcji CO i LPG

Obowiązujące od 2002 roku rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obliguje do montażu w wielostanowiskowych garażach podziemnych systemów detekcji tlenku węgla, sterujących pracą wentylacji bytowej. Nowelizacja rozporządzenia w 2009 roku narzuciła obowiązek stosowania systemów detekcji propan-butanu w tych obiektach, w których dopuszcza się wjazd samochodów z instalacją gazową LPG.

Układanie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe są często stosowane w sieciach miejskich i przemysłowych. Brak jednak polskiej normy określającej zasady projektowania i wykonania takich linii. Lukę tę wypełnia norma N SEP-E-004, zaktualizowana w tym roku. Z przyczyn formalnych nie może ona być przywoływana w przepisach państwowych, ale można ją traktować jako źródło wiedzy technicznej, zgodnie z którą – według art. 5 ustawy Prawo Budowlane – powinno się projektować i budować.

Proponowane zmiany w Warunkach technicznych cz. 2

Dla projektantów instalacji i inwestorów zmiany w rozporządzeniu „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” są ważne, bo wprowadzają nowe wymogi, do których trzeba będzie dostosować projekty. To oznacza również wzrost kosztów inwestycji. Stąd szeroka dyskusja nad przygotowywanymi obecnie zmianami. Prace nad nowelizacją rozporządzenia od kilku miesięcy prowadzi Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki we współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

53

Proponowane zmiany w „Warunkach technicznych”, cz. 1

Ustawa Prawo budowlane (art. 5 i 7) nakazuje projektować budynki, w tym ich instalacje elektryczne, zgodnie z rozporządzeniem „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Znaczenie tych przepisów powoduje, że zmiany w tym rozporządzeniu są zawsze przedmiotem wielu dyskusji w społeczności inżynierów i techników. Obecnie trwają prace nad kolejną jego nowelizacją. Prawdopodobnie zmiany będą wchodziły w życie od przyszłego roku, co oznacza, że propozycje te warto brać pod uwagę przy przygotowywaniu nowych projektów.

Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej, cz. 2

Jednym z elementów instalacji, który musi znajdować się w budynkach użyteczności publicznej, jest oświetlenie awaryjne. Jego składnikami są m.in. oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

52

Oświetlenie awaryjne jako element ochrony przeciwpożarowej, cz. 1

Jednym z elementów instalacji, który musi znajdować się w budynkach użyteczności publicznej, jest oświetlenie awaryjne. Jego składnikami są m.in. oprawy oświetlenia awaryjnego oraz podświetlone znaki wskazujące kierunek ewakuacji.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: gniazda wtyczkowe

Gniazdo wtyczkowe (wtykowe) to złącze będące częścią instalacji elektrycznej, służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej. Stosowanych jest wiele rodzajów gniazdek, zarówno o przeznaczeniu specjalnym (przemysłowym), jak i przeznaczonych do instalacji domowych.

51

Wszystko na temat technologii LED, cz. 2

Diody fotoluminescencyjne, zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode), są coraz powszechniej stosowane zarówno w oświetleniu wnętrz, jak i w oświetleniu zewnętrznym oraz w iluminacji obiektów.

NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: Łączniki instalacyjne

Łączniki instalacyjne są przeznaczone do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach niskiego napięcia, np. oświetlenia. Ich budowa oraz sposób instalowania zależą od rodzaju instalacji.

50

Wszystko na temat technologii LED, cz. 1

Oświetlenie LED staje się coraz bardziej popularne. Znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych, a także w oświetleniu ulicznym czy do tworzenia iluminacji świetlnych. Z tego powodu warto znać technikę LED i potrafić ją porównać z tradycyjnym oświetleniem.

Porażenie prądem elektrycznym i ratowanie osób porażonych

Porażenie prądem następuje w wyniku dotknięcia, ewentualnie zbliżenia się do nieizolowanych części urządzeń elektrycznych, znajdujących się pod napięciem, np. do przewodów przyłącza napowietrznego doprowadzającego energię elektryczną do budynku. Porażeniu można ulec także, dotykając urządzenia elektrycznego z uszkodzoną izolacją. Może to być dowolny odbiornik elektryczny stały lub przenośny, przewód (tzw. przedłużacz).

Ochrona odgromowa i przepięciowa wolno stojących elektrowni solarnych, cz. 2

Wolno stojące elektrownie solarne są narażone na bezpośrednie oddziaływanie prądu piorunowego. Ryzyko uszkodzenia elementów elektrowni należy zatem redukować. W pierwszej części opracowania została przedstawiona analiza ryzyka paneli umieszczonych na otwartej przestrzeni oraz dla budynku technicznego elektrowni.

49

Współdziałanie oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Naturalnym oświetleniem dla ludzi jest światło dzienne pochodzące z promieniowania słonecznego. Do takiego światła przyzwyczajone są nasze oczy, dlatego zapewnia ono najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Jednak nie jest możliwe całodobowe oświetlanie takim światłem biur i zakładów przemysłowych. W wielu miejscach jest to także utrudnione nawet w dzień i w słoneczne dni.

Uprawnienia budowlane i elektryczne cz. 2

Aby projektować instalacje elektryczne, wykonywać je i kontrolować, niezbędna jest specjalistyczna wiedza techniczna poparta nauką, praktyką zawodową oraz udokumentowanymi uprawnieniami. Dla elektryków najważniejsze są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji albo dozoru.

Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 4

Przy projektowaniu ochrony dla obiektów musimy uwzględnić ich specyfikę, sposób wykorzystania, a także przewidzieć dodatkowe czynniki zwiększające zagrożenia lub po prostu zmieniające drogę wtargnięcia intruza. W pierwszej części artykułu kontynuujemy materiał dotyczący elementów Zintegrowanego Systemu Ochrony. A w dalszej części poruszamy specyfikę ochrony obiektów muzealnych.

48

Uprawnienia budowlane i elektryczne, cz. 1

Aby projektować instalacje elektryczne, wykonywać je i kontrolować, niezbędna jest specjalistyczna wiedza techniczna poparta nauką, praktyką zawodową oraz udokumentowanymi uprawnieniami. Dla elektryków najważniejsze są uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także świadectwo kwalifikacyjne uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji albo dozoru.

Oddziaływanie wyładowczych źródeł światła na sieci zasilające 

Powszechne stosowanie wyładowczych źródeł światła, a także diod świecących, zwanych w skrócie LED, powoduje konieczność odpowiedniego dostosowania instalacji i sieci zasilających. Każde z tych źródeł światła do swojego działania wymaga zastosowania elementów odkształcających sinusoidalne przebiegi prądu i wprowadzających wyższe harmoniczne.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne

Urządzenia zasilane energią elektryczną w czasie swojej pracy się nagrzewają. Ciepło wydziela się w instalacji czy w aparatach elektrycznych, a czasami mogą również powstawać niebezpieczne łuki elektryczne lub iskrzenia.

47

Wyłączniki różnicowoprądowe 

Wyłączniki różnicowoprądowe uzupełniają podstawową ochronę przeciwporażeniową. Ich stosowanie reguluje rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także wiele Polskich norm.

Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych – praktyczne uwagi i wskazówki

Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku, wynikającym z ustawy Prawo budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Niezbędne jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także poddawanie, w czasie jego użytkowania, okresowym kontrolom. Mają one polegać na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia. Jednym z elementów podlegających okresowym kontrolom jest urządzenie piorunochronne.

Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów

Brak wystarczającej wiedzy o technikach zabezpieczeń, a także dość ograniczony budżet przeznaczony na ochronę obiektów skutkuje stawianiem mało precyzyjnych wymagań jeszcze w fazie ustalania warunków dla planowania systemów ochrony. Zdarza się również, że wstępne ustalenia dotyczące zabezpieczeń od razu obarczone są błędami.

45

  Zabezpieczenie przed prądem przetężeniowym instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Kiedy w obwodzie elektrycznym pojawia się prąd, którego wartość przekracza prąd znamionowy, to mówimy wtedy o prądzie przetężeniowym. Może on powodować uszkodzenia urządzeń elektrycznych, a także samych przewodów zasilających i ich izolacji.Z artykułu dowiemy się o różnych rodzajach zabezpieczeń przed prądem przetężeniowym i wytycznych do ich stosowania.

Ochrona przed przepięciami – wymagania i wskazówki montażowe ograniczników przepięć, cz. 1

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych w wielu przypadkach jest niezbędna. Jednak aby poprawnie zabezpieczyć odbiorniki, należy odpowiednio wykonać instalację elektryczną.Z artykułu dowiemy się, kiedy niezbędne jest instalowanie ograniczników przepięć, jak je odpowiednio dobierać i gdzie montować, a także na co zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów montażowych.