44

System KNX/EIB – budowa i realizowane funkcje

Samodzielnie „myślące” budynki nie tylko dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańcom, ale pozwalają ekonomicznie wykorzystywać ogrzewanie oraz oświetlenie. Chociażby z tego powodu inteligentne instalacje coraz chętniej są wykorzystywane nie tylko w biurowcach, pensjonatach czy hotelach, ale także w budownictwie mieszkaniowym.W artykule został omówiony najbardziej popularny system KNX/EIB wykorzystywany do sterowania inteligentnymi budynkami. Dowiemy się z niego o możliwościach, jakie dają instalacje tego typu, poznamy budowę sieci oraz jej najważniejsze elementy.

Ogrzewanie elektryczne w obiektach przemysłowych

Ogrzewanie elektryczne jest wygodne, czyste w  miejscu używania i stosunkowo bezpieczne. Może też być oszczędne. Najczęściej wykorzystuje się je w budownictwie mieszkaniowym do ogrzewania pomieszczeń, odladzania rynien i podjazdów.Jednak ogrzewanie elektryczne znajduje także zastosowania w przemyśle. Artykuł prezentuje tego typu zastosowania przewodów grzewczych. Dowiemy się z  niego o  urządzeniach dostępnych na  rynku oraz podstawowych wytycznych przy projektowaniu i montażu tego typy instalacji.

43

Problemy, błędy i uchybienia spotykane w instalacjach odgromowych

W zewnętrzne urządzenie piorunochronne jest wyposażonych wiele obiektów budowlanych. Musi ono zapewnić bezpieczne odprowadzenie prądu piorunowego dla obiektu, urządzeń w nim zainstalowanych, a także przebywających w nim ludzi. Nie może również stwarzać zagrożenia dla osób przebywających w bliskiej odległości od obiektu.

42

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia w świetle Polskich Norm, cz. 2

W pierwszej części tekstu traktującego o ochronie przeciwporażeniowej poznaliśmy wymagania dla uziomów, przewodów ochronnych, uziemiających oraz głównego zacisku uziemiającego.W tej części materiału poznamy środki ochrony przez samoczynne wyłączanie zasilania, stosowanie przegród i obudów oraz między innymi przez separację elektryczną.

Instalacje elektryczne wideobramofonów i bram wjazdowych

Do działania domofonów czy bram wjazdowych niezbędne jest zasilanie elektryczne. Niekiedy przewody układa się w pomieszczeniu, na ścianach. W większości przypadków jednak przewody zasilające oraz do sterowania zasypuje się w ziemi.W materiale znajdziemy informacje traktujące o zasilaniu wideodomofonów oraz bram wjazdowych. Poznamy zalecenia norm traktujących o układaniu obwodów w ziemi i rozwiązania, które warto stosować projektując czy wykonując instalację do domofonu bądź bram automatycznych.

41

Stacjonarne oświetlenie dróg i ulic – projekt SOWA w praktyce, cz. 3

W poprzednich aktualizacjach poznaliśmy podstawowe wady i zalety oświetlenia stacjonarnego, normy traktujące o oświetleniu ulicznym oraz między innymi założenia i kryteria do unijnego projektu SOWA.W tym artykule dowiemy się o praktycznych rozwiązaniach redukujących koszty wykonania i eksploatacji oświetlenia ulicznego. Poznamy inteligentne rozwiązania dostępne na rynku, a także praktyki projektowe niezbędne do wykonania ekonomicznego i konkurencyjnego na rynku systemu stacjonarnego oświetlenia ulic.

Problemy i błędy spotykane przy sprawdzaniach instalacji elektrycznych okiem praktyka

W czasie przeprowadzania pomiarów elektrycznych w różnych obiektach budowlanych możemy znaleźć się w nietypowych sytuacjach. Łatwo wówczas popełnić błąd lub niepoprawnie ocenić zastaną sytuację.Artykuł pokazuje największe uchybienia, z którymi może się spotkać elektryk w czasie pomiarów instalacji. Dowiemy się z niego, na co zwracać szczególną uwagę przy pomiarach, jak poprawnie je przeprowadzać i sporządzać z nich protokół pomiarowy.

40

Stacjonarne oświetlenie dróg i ulic – projekt SOWA w praktyce, cz. 2

W pierwszej części artykułu poznaliśmy akty normatywne związane ze stacjonarnym oświetleniem, różne systemy oświetlania ze wskazaniem zalet poszczególnych z nich, a także założenia i wymagania stawiane przez projekt SOWA.Z drugiej części dowiemy się o oprawach oświetleniowych stosowanych do oświetlenia ulicznego, popularnych energooszczędnych źródłach światła, a także metodach wykonywania pomiarów oświetlenia dróg. Poznamy również metody przeprowadzania pomiarów oświetlenia ulicznego wg obowiązujących przepisów i interpretację ich wyników.

Odnawialne źródła energii w praktyce elektryka

Zwiększone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), jakie obserwujemy w ostatnich latach, spowodowane jest ratyfikacją protokołu z Kioto oraz przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Zarówno wspomniany protokół, jak i polityka UE w zakresie ochrony środowiska zobowiązują nasz kraj do ograniczenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, które w znacznych ilościach emitowane są przez tradycyjne elektrownie węglowe.W  artykule przedstawiono ogólną charakterystykę odnawialnych źródeł energii oraz proces ich przyłączania do sieci elektroenergetycznej.

39

Zasady wykonywania sprawdzań i pomiarów instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych

W budownictwie mieszkaniowym niezbędne jest prowadzenie pomiarów odbiorczych oraz okresowych. Z artykułu dowiemy się, jakie pomiary powinniśmy obligatoryjnie przeprowadzać w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, jak poprawnie to robić oraz protokołować przeprowadzone pomiary.

38

Okresowa kontrola w obiektach budowlanych oraz czasookresy sprawdzeń instalacji elektrycznych w przepisach, część 2  

W materiale znajdziemy zagadnienia związane z badaniami instalacji odgromowej, oświetleniowej i innych. Dowiemy się także o protokołach kontroli czy obiektach zwolnionych z okresowych badań corocznych lub co pięć lat. 

Okablowanie strukturalne

Nowoczesne budynki mieszkalne, biura, szpitale i różne obiekty użyteczności publicznej wyposaża się w instalacje okablowania strukturalnego. Prawidłowe ułożenie i podłączenie takiej instalacji jest niezbędne do wydajnego funkcjonowania sieci komputerowej. W artykule znajdziemy normy dotyczące okablowania strukturalnego, omówienie różnego rodzaju topologii sieci, wymagania stawiane systemom okablowania strukturalnego oraz przykładowy projekt dla małego biura.

36

Prace konserwacyjne i kontrolne w stacjach elektroenergetycznych

Jednym z głównych elementów systemu elektroenergetycznego są stacje elektroenergetyczne. Ich zadaniem jest przetwarzanie energii elektrycznej i jej rozdział.

Modernizacja rozdziału energii elektrycznej w budynku wielofunkcyjnym

Zmiana przeznaczenia budynku, remont czy przebudowa najczęściej wiążą się również z modernizacją instalacji elektrycznej. Nierzadko niezbędna jest na przykład przebudowa rozdzielnicy głównej.

35

Najciekawsze zastosowania i innowacyjne techniki CCTV

Profesjonalny monitoring powinien spełniać wymagania Polskich Norm. Jednak przepisy regulujące projektowanie, klasyfikację i wykorzystanie telewizji przemysłowej w wielu przypadkach nie nadążają za współczesnymi osiągnięciami techniki, które są łatwo dostępne, tanie i niezawodne. 

34

Instalacje elektryczne w obiektach rolniczych

W rolnictwie występują dwa rodzaje zabudowań. Pierwszą grupę stanowią budynki mieszkalne, w których instalacje elektryczne, ich projektowanie i wykonawstwo nie różnią się od ogólnie stosowanych rozwiązań w tego typu obiektach. Do drugiej grupy można zaliczyć różnorodne budynki produkcyjne, hodowlane i składowe przeznaczone do hodowli zwierząt, uprawy roślin, magazynowania plonów. W takich pomieszczeniach często są instalowane urządzenia mechaniczne automatyzujące prace, najczęściej zasilane energią elektryczną.

Zarządzanie ryzykiem – wybór środków ochrony przed wyładowaniem piorunowym

Wytyczne do projektowania ochrony odgromowej obiektów budowlanych określa wieloczęściowy arkusz normy PN-EN 62305 (ustanowionych i wydanych przez PKN w języku polskim w latach 2008 i 2009). Został on wymieniony w znowelizowanym w 2010 r. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych dla obiektów budowlanych i ich usytuowania.

33

Zwody aktywne i inne nieprawidłowości w ochronie odgromowej obiektów budowlanych

Wielu deweloperów, inwestorów oraz wykonawców ochronę odgromową traktuje z dużą tolerancją. Wszak urządzenie piorunochronne nie jest tak imponujące jak elewacja, elementy wykończenia wnętrza czy inne dodatki bezpośrednio skupiające uwagę ludzi. Z tego powodu inwestycje w instalacje odprowadzające wyładowania atmosferyczne często są marginalizowane.

Ochrona odgromowa na dachach płaskich z zielenią

Tarasy i ogrody tworzone na dachach nowoczesnych budynków nie są dziś nowością. Warto jednak wiedzieć, że takie obiekty trzeba skutecznie zabezpieczać przed wyładowaniami atmosferycznymi, a zagadnienie to wymaga wiedzy technicznej. W tekście zostały omówione różne środki ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi dla obiektów z dachami płaskimi pokrytych ziemią i zielenią. Znajdziemy w nim wytyczne do projektowania takiej ochrony oraz przykłady współcześnie stosowanych rozwiązań.